انواع وضعیت های مجاز محفوظ ممنوع و …

حتما برای شما هم پیش آمده است که در مواقعی، سهام خریداری شده توسط شما در ساعت کاری بازار معامله نمی شود و در قسمت وضعیت نماد عبارت ممنوع یا…

ادامه خواندن انواع وضعیت های مجاز محفوظ ممنوع و …