انواع وضعیت های مجاز محفوظ ممنوع و …

حتما برای شما هم پیش آمده است که مواقعی سهم خریداری شده توسط شما در ساعت کاری بازار معامله نمی شود و در قسمت وضعیت نماد عبارت مجاز ، ممنوع…

ادامه خواندن انواع وضعیت های مجاز محفوظ ممنوع و …